Poistuminen | Toimielimet | Veittijärven koulun johtokunta | Pöytäkirja 29.05.2012 | Avaa haku

Veittijärven koulun johtokunta
Pöytäkirja 29.05.2012 Pykälä 4Veittijärven koulun johtokunta
§ 4
29.05.2012

 

Koulun toiminnan arviointi lv 2011-2012 ja painopisteet lv 2011-2012 sekä lv 2012-2013 painopisteet

 

VEIJTK § 4
Sivistysosaston johtosäännön mukaan koulun johtosäännön tehtävänä (§ 23) on ehdottaa ja vahvistaa tekemänsä arvioinnin perusteella oppilaitoksen toiminnalle painopistealueita tulevaa lukuvuotta varten sekä osallistua arviointiin.

 

Kodin ja koulun yhteistyö


Koulun yhteiset vanhempainillat on pidetty syyslukukauden alkaessa. Luokittain on lisäksi pidetty omia vanhempainiltoja. Opettajakohtainen yhteydenpito huoltajien kanssa on tapahtunut Wilman, puhelimien, tiedotteiden, sähköpostin ja koulun kotisivujen välityksellä. Koululla on jaettu kuukausitiedote kuukausittain jokaiseen kotiin.

Vanhempainyhdistyksen yhteysopettajana on toiminut Päivi Anttila.

Vanhempainyhdistys osallistui 29.10.11 lauantaikoulupäivään.

Oppilaiden koteihin on lähetetty Wilmassa vastattavaksi koulun ja kodin yhteistyötä arvioiva kysely toukokuussa 7.-14.5.2012. Vastaukset on pyydetty 14.5.12 mennessä. Kyselyn tulokset on käyty läpi kehittämisryhmässä sekä VESO:ssa/opettajainkokoukessa ja ne esitellään johtokunnan kokouksessa 29.5.2012. Vanhemmille kyselyn tuloksista tiedotetaan syksyn vanhempainilloissa .

 

Lukuvuoden 2011-2012 painopisteet

 

Veittijärven koulun johtokunnan hyväksymät lukuvuoden painopisteet ovat olleet:

Hyvinvointiohjelmasta syksyllä -11 turvallisuus ja keväällä -12 terveysliikunta.

Oppilaskunta on toiminnallaan ollut vaikuttamassa turvalliseen koulun toimintaan ja fyysisen oppimisympäristön kehittämiseen.

- henkilökohtainen turvallisuus taataan valvomalla, että koulun yhteiset järjestyssäännöt ovat ajanmukaiset ja niiden noudattamista valvotaan

- koulussamme aloitettiin syksyllä 2011 VERSO-toiminta, jolla pyritään myös turvallisuuden lisäämiseen koulussa

- pelastusharjoitukset on järjestetty jokaisessa yksikössä. Paloturvallisuuteen liittyvät asiakirjat on tarkkaan katsottu läpi ja ajantasaistettu henkilökunnan yhteisissä kokouksissa ja työryhmissä

- henkilöstölle järjestettiin alkusammutusharjoitus

- kakkos- ja kuudesluokkalaisille järjestettiin Tulikettu-valistus

- liikenneturvallisuus: Veittijärven koulu on huolehtinut opetussuunnitelman mukaisesta liikennekasvatuksesta ja tiedotuksesta koteihin. Lisäksi aihetta on painotettu muutamilla teemapäivillä ja -viikoilla. Sekä keväällä että syksyllä toteutettiin ns. "kypäräratsia" , jossa koulun henkilökunta sekä oppilaskunta jalkautui pääliikenneväylille tarkkailemaan oppilaiden pyöräilykypärän käyttöä. Samalla tarkkailtiin esimerkiksi oppilaiden toimintaa Kuruntien liikennevaloissa.

- liikenneturvallisuusviikkoa vietettiin 12.-16. syyskuuta. Painopistealueista vastaava työryhmämme tarjosi teemaa varten materiaalia opettajien käytettäväksi luokissa.

- tietoturvallisuuden osuus turvallisuuskasvatuksessa korostuu entisestään, kun tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetukessa ja oppilaiden vapaa-ajalla lisääntyy

- helmikuussa koulussamme vietettiin kansalllista tietoturvapäivää, jolloin Topintuvan 5.-6. -luokkalaiset ja heidän opettajansa saivat perehdytystä koulussamme vieraillulta tietoturvakouluttajalta

- lisäksi luokissa tehtiin teemaan liittyviä tehtäviä ja harjoituksia mm. tietoturvakoulun verkkoportaalin avulla

- keväällä on kannustettu ns. arkiliikunnan sekä välituntiliikunnan lisäämiseen. Isommista oppilaista on koulutettu ns. välkkäreitä välituntiliikunnan kannustajiksi sekä ohjaajiksi

- lisäksi on järjestetty liikunnallisia teemapäiviä

- myös henkilökunta on aloittanut omaehtoisen ryhmäliikunnan koulupäivän päätteeksi koulun salissa

 

Koulutuslautakunnan asettama painopiste lv 2011-12 oli yrittäjyys

 

- koulussa on painotettu sisäistä yrittäjyyttä luokan omilla toimilla OPS:n tavoitteiden mukaisesti


-
yrittäjyysviikko toteutettu syyskuussa 2011 ja toukokuussa 2012


- lauantaityöpäivänä oli oppilaiden oma kirpputori


- oppilaskunnan munkkikioski muutaman kerran vuoden aikana


Laatutyön painopiste 

- koulussa toista vuotta käytössä olleen jaetun johtajuuden mallia kehitetään edelleen


- opetushenkilökunnan osaamis- ja kehitystarvekartoitus on tehty toukokuussa 2012. Tämän pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma. Hyväksi havaittuja koulun sisäisiä pikkukursseja jatketaan. 

Koulun asettamat painopisteet

 

- hyvät tavat: hyviä tapoja on painotettu luokittain arjessa päivittäin


-
yhteisöllisyyteen kasvattaminen: kummioppilastoiminta alkuopetusluokkien sekä isompien oppilaiden välillä on ollut osin tiivistäkin, esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä on ollut jonkin verran, yhteistyöpäiviä on toteutettu teemapäivien yhteydessä.


Jaetun johtajuuden mallin käyttöönotto: koululla on hyvin toimivat työryhmät ja tiimit, aikaa toiminnalle on varattu opettajien työjärjestyksiin.


Haastetta yhteistyölle tuo koulun sisäilmaongelma. Kaikki opetushenkilöstön jäsenet eivät voi tulla Veittijärven kouluun.

 

Ehdotus lukuvuoden 2012-2013 painopisteiksi:

Rehtori esittää kokouksessa opettajainkokouksen 25.5.2012 esittämät painopisteet.

 

Lisätiedot
vs. rehtori Päivi Anttila, puh. 050 437 1326 tai sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 

Rehtori ehdottaa:


Johtokunta päättää merkitä asian tiedokseen.

 

Päätös
Johtokunta esittää koulutuslautakunnalle, että kouluille ei asetettaisi useita painopisteitä koulun arkea ja opettajien työtä kuormittamaan.

 

Johtokunta päättää esittää koulutuslautakunnalle Veittijärven koulun painopisteiksi:

- hyvät tavat

- me-hengen luominen

 

 

 

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Veittijärven koulun johtokunta | Pöytäkirja 29.05.2012 | Avaa haku
©