Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 22.08.2012 | Avaa haku

Nuorisolautakunta
Pöytäkirja 22.08.2012 Pykälä 22
Nuorisolautakunta
§ 22
22.08.2012

 

Talousarvio vuodelle 2013 ja vuosien 2013-2015 talousarviosuunnitelma/Nuorisolautakunta

 

399/05.051/2012

 

NUOLTK § 22

 

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

 


Kaupunginvaltuusto päätti 24.5.2012 § 41, että sivistysosastolla nuorisolautakunta lakkautetaan ja 1.1.2013 lukien osastolla toimii kaksi lautakuntaa: koulutuslautakunta ja vapaa-aikalautakunta. Nuorisopalvelut siirtyvät vapaa-aikalautakunnan toimialaan. Samalla johtosääntöjä muutettaessa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta päätettiin siirtää nuorisolautakunnalta koulutuslautakunnalle. Em. syistä tilikarttaa on uudistettu ja vapaa-aikalautakunnalla on vuoden 2013 alusta lukien seuraavat kustannuspaikat nuorisotyössä:

 

*
4940 Nuorisotyö hallinto

*
4942 Nuorisotyö

*
4945 Erityisnuorisotyö

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion raamin kokouksessaan 18.6.2012. Raamin pohjana on vuoden 2012 talousarvio tarkistettuna kesäkuussa hyväksytyllä muutostalousarviolla.

 


Ennusteiden ja alustavien valtionosuuslaskelmien perusteella vuoden 2013 tulopohjan kasvu jää vaatimattomaksi. Käyttötalouden menoihin kohdistuva kasvupaine on kova, mutta ei voi konkretisoitua, koska tulot eivät riitä niiden kattamiseen. Tästä syystä kaupunginhallitus päätti vuoden 2013 raamin hyväksyessään käynnistää talouden tasapainotusprojektin, jonka tulee olla valmis siten, että se on hyväksyttävissä marraskuun 2012 valtuustossa. Projektin tavoitteena on vuosikatteen parantaminen 4 milj.€:lla ja velkaantumisen pysäyttäminen 2500 €/asukas.

 

Raamin palkkamenot on laskettu siten, että vakituisen henkilökunnan palkkamenoihin, sijaisten palkkoihin, erilliskorvauksiin, työllistettyjen palkkoihin, tuntipalkkoihin ja varahenkilöstön palkkoihin on laskettu 2,4 %:n korotus vuoden 2012 palkkoihin verrattuna. Vuonna 2012 vain osan vuotta olleiden uusien vakanssien palkat on täydennetty koko vuoden palkoiksi. Palkat tarkistetaan osastojen talousvastaavien ja henkilöstöpäällikön toimesta.

 

Lisäksi pakollisiin menolisäyksiin mm. ostopalveluihin ja väestön kasvusta johtuviin palvelujen lisäyksiin on osoitettu hallintokunnille yhteensä 5 mm€. Sivistysosasto sai

915 000 € mm. lukion lisääntyneisiin kustannuksiin. Nuorisopalvelut ei saanut lisäystä tämän vuoden talousarvioon.

 

Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus nuorisotyöhön noudattaa tämän vuoden talousarviota eikä ylitä raamia. Investointisuunnitelmaan lautakunnalla ei ole esitettävää lukuun ottamatta Siivikkalan nuorisotilan rakentamista ja kalustamista vuonna 2014.

Oheismateriaali
nuoltk 22.8.2012:

- talousarvioehdotus v. 2013

- taloussuunnitelman sanallinen perusteluosa vv. 2013-2015 (toimitetaan jälkikäteen sähköpostilla)

 

Lisätiedot
Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

 

Vapaa-aikajohtaja ehdottaa:

Nuorisolautakunta päättää hyväksyä nuorisotyön vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman ja toimittaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

 

Päätös
Hyväksyttiin.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 22.08.2012 | Avaa haku
©