Poistuminen | Toimielimet | Maaseudun kehittämislautakunta | Pöytäkirja 22.08.2012 | Avaa haku

Maaseudun kehittämislautakunta
Pöytäkirja 22.08.2012 Pykälä 18Maaseudun kehittämislautakunta
§ 12
28.03.2011
Maaseudun kehittämislautakunta
§ 18
22.08.2012

 

Haja-asutusalueen kylien osayleiskaavan laajennus ja muutos Antaverkan ja Mutalan välisellä alueella / Maaseudun kehittämislautakunnan lausunto

 

77/51.511/2009

 

MAASKELA § 12

Toimistosihteeri Kaija Järvinen

 

Seloste
Antaverkan ja Mutalan väliselle alueelle laadittu haja-asutusalueen kylien osayleiskaava- ja osayleiskaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävänä 23.2. - 8.4.2011. Maaseudun kehittämislautakunnalla on mahdollisuus antaa lausunto kaavaehdotuksesta.

 

Kaavaehdotusalueella on julkisia palveluita mm. Mutalan ja Vahannan koulut, joissa on ala-aste ja päiväkoti ja Voionmaan opisto, jossa annetaan aikuiskoulutusta. Ylisellä toimii Ylisen hoitolaitosyksikkö.

 

Muita palveluita tarjoavat Kaiharilla päivittäistavarakauppa, Ylisen kauppapuutarha ja Pihkaperällä oleva jäähdytysmuseo. Lempiäniemessä on Ylöjärven seurakunnan leirikeskus ja Pimeesalmen telakan pienvenesatama.

 

Pieniä teollisuus- ja varastoalueita on lähinnä Kuruntien varressa ja kaava-alueella harjoitetaan maa- ja metsätaloutta.

 

Kaavaehdotuksessa haja-asutusalueen kylien osayleiskaavaa tarkistetaan ja muutetaan sekä aluetta laajennetaan Pihkaperän, Peräsillan, Lempiäniemen, Kyöstilän ja Mutalan alueiden osalta. Alueelle halutaan pääosin uusia asuinrakennuspaikkoja. Kaavaehdotus on tehty maanomistajien toiveiden mukaisesti.

 

Lähtökohta-aineiston antamat tavoiteita on ollut mm.

- osoittaa maatalouden tarvitsemat hyvät peltoalueet edelleen maatalouskäyttöön ja säilyttää laajemmat peltoalueet edelleen rakentamattomina ja välttää yhtenäsiten metsäpalstojen pirstomista.

- turvata kyläkeskuksen ja palvelujen kehittämismahdollisuudet

- turvata ja varata virkistysalueet ja -yhteydet sekä ulkoilureitit

- lisäksi pyritään noudattamaan soveltuvin osin v. 1995 hyväksytyn haja-asutusalueen kylien osayleiskaavan tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita

 

Ehdotuksessa on kaava-alueella osoitettu lisäaluevarauksia palvelujen ja hallinnon alueille keskeisistä paikoista (Peräsillan risteys, Kuuselassa, Kuruntien länsipuolella, Vahannantien ja Petäjäntien risteys sekä Antaverkassa, Härkilevossa). Teollisuudelle on osoitettu kasvun vaatima lisärakennusalue hyvien liikenneyhteyksien ja olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen Kuruntien varteen.

 

Kaavaehdotus on kokonaisuudessaan luettavissa kaupungin kotisivuilla www.ylojarvi.fi -> Palvelut -> Kaavoitus.

 

Toimistosihteeri ehdottaa

Maaseudun kehittämislautakunta päättää, että sillä ei ole huomautettavaa Antaverkan ja Mutalan väliselle alueelle laadittuun haja-asutusalueen kylien osayleiskaava- ja osayleiskaavan muutosehdotukseen.

 

Päätös
Maaseudun kehittämislautakunta keskusteli kaavasta ja korosti kevyen liikenteen väylien tarpeellisuutta alueella. Lisäksi ranta-alueiden osalta niiden yhteistä virkistyskäyttömahdollisuutta pidettiin hyvänä. Lautakunta halusi myös painottaa, että maanomistajien tasapuolinen kohtelu kaava-alueen ulkopuolella pitää ottaa jatkossakin huomioon.

***

Hyväksyttiin.

*****

 

MAASKELA § 18

 

Seloste
Maaseudunkehittämislautakunnalta pyydetään lausuntoa haja-asutusalueen kylien osayleiskaavan laajennuksesta ja muutoksesta Antaverkan ja Mutalan alueella 3.9.2012 mennessä.

 

Maaseudun kehittämislautakunta on käsitellyt asiaa edellisen kerran 28.3.2012 kokouksessa ja antanut silloin lausuntonsa osayleiskaavan laajennuksesta ja muutoksesta. Kaavaehdotuksessa ei ole oleellisia muutoksia ja nämä muutokset eivät vaikuta aiemmin annettuun lausuntoon.

 

Kaavoitusaineisto on kokonaisuudessaan nähtävänä osoitteessa: www.ylojarvi.fi/palvelut/kaavoitus/nahtavilla-olevat-kaavat.

 

 

Toimistosihteeri ehdottaa

Maaseudunkehittämislautakunta ei muuta aiemmin antamaansa lausuntoa.

 

Päätös
Maaseudunkehittämislautakunta keskusteli asiasta ja hyväksyi pohjaehdotuksen, mutta halusi painottaa edelleen lausunnossaan kevyenliikenteenväylien tarpeellisuutta kaavan alueella, koska rakennuspaikkojen määrää on kaavaluonnoksessa lisätty.

 
Poistuminen | Toimielimet | Maaseudun kehittämislautakunta | Pöytäkirja 22.08.2012 | Avaa haku
©