Poistuminen | Toimielimet | Ylöjärven Yhtenäiskoulun johtokunta | Pöytäkirja 27.08.2012 | Avaa haku

Ylöjärven Yhtenäiskoulun johtokunta
Pöytäkirja 27.08.2012 Pykälä 5Ylöjärven Yhtenäiskoulun johtokunta
§ 5
27.08.2012

 

Koulun tulevaa lukuvuotta ja toimintaa koskeva arviointisuunnitelma 

YYKJTK § 5
Johtokunnan tehtävänä on…


.


2)hyväksyä opetussuunnitelmaan liittyvä lukuvuosittain laadittava suunnitelma POA 9 §:n mukaisesti elokuun loppuun mennessä

 

Johtokunnan tehtävänä on vahvistaa kohtaan 2. liittyen erikseen koulun tulevaa lukuvuotta ja oppilaitoksen toimintaa koskeva arviointisuunnitelma. (Siv.os.joht.säänt. 22 § kohta 7)

 

Koulun opetussuunnitelman mukaan koulun toimintaa arvioidaan ensinnäkin opetussuunnitelman toteutumisen osalta. Tällöin tarkastellaan asetettujen päämäärien, tavoitteiden ja sisältöjen toteutumista.

Toisena tarkastelukohteena on kouluyhteisön ns. muu toiminta. Arvioinnin katsotaan olevan jatkuva prosessi, jonka muodot vaihtelevat lukuvuosittain kulloinkin asetettujen painopistealueiden mukaan. Arviointi koskee kouluyhteisön kaikkia osapuolia (oppilaat, opettajat, johtokunta, muu henkilökunta jne.) soveltuvin osin ja sen pohjalta tehdään päätökset toiminnan kehittämiseksi.

Johtokunta päättää keskittyä lukuvuonna 2012-2013 arvioimaan erityisesti kouluyhteisön ns. muun toiminnan onnistumista.

 

Wilma-ohjelman laajentaminen koko koulun tasolle tulee olemaan eräs keskeinen tarkastelun kohde. Lukuvuoden aikana saatava huoltajapalaute esim. vanhempainilloissa tulee olemaan ensiarvoisen tärkeää. Ohjelman avullahan seurataan mm. oppilaan poissaoloja tarvittaessa tuntikohtaisesti reaaliajassa ja se mahdollistaa tiedon siirtymisen samalla myös huoltajille. Lisäksi ko. ohjelma tarjoaa laajemmankin tiedonvälityskanavan kodin ja koulun välille.

 

Koulu on kolmatta vuotta mukana valtakunnallisessa Kiva-kouluhankkeessa, jonka tarkoituksena on ehkäistä koulukiusaamista ja auttaa mahdollisten koulukiusaamistapausten selvittelyssä. Toiminnan piirissä on koko kouluyhteisö ja se on edelleen yksi lukuvuoden koulun omista painopistealueista.

 

Lukuvuoden muita painopistealueita ovat kaupungin koulutuslautakunnan alkavalle lukuvuodelle asettama yrityskasvatus, laatutyöryhmän asettama henkilöstön koulutus ja kehittäminen sekä hyvinvointisuunnitelmasta johdettava terveysliikunta.

 

Kaikki yhtenäisen perusopetuksen henkeen kuuluvat yhteistyömuodot ja –tavat eri oppilasikäluokkien välillä, tiedonvälitykseen liittyvät asiat ja esimerkiksi tukioppilas- ja kummiluokkatoiminta ovat jatkuvasti keskeisellä sijalla arvioitaessa koulutyön onnistumista.

Koulun oma painopistealue tulee olemaan oppilaan hyvinvointiin panostaminen. Henkilökunnalle järjestetään aiheesta tietoiskutyyppistä koulutusta syyslukukauden aikana. Lisäksi päivitetään oppilashuollon käytäntöjä kolmiportaisen tuen periaatteita silmällä pitäen. 

 

Rehtori ehdottaa
Johtokunta päättää vahvistaa kohtaan 2. liittyen erikseen koulun tulevaa lukuvuotta ja oppilaitoksen toimintaa koskevan arviointisuunnitelman.

 

Päätös
Hyväksyttiin.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Ylöjärven Yhtenäiskoulun johtokunta | Pöytäkirja 27.08.2012 | Avaa haku
©